Modul Zakázky

Modul je určen pro společnosti, které se zabývají servisem všech druhů vozidel.

 

Modul Zakázky obsahuje aplikace

Servis

Aplikace je určena pro evidenci a zpracování zakázek. Zahrnuje zadávání zakázek, vystavování dokladů na zakázky, fakturaci zakázek. Zakázky jsou členěny do druhů (např. opravárenství, výroba na sklad, účetní zakázky, dopravní zakázky, ostatní zakázky). Každý druh zakázky dále obsahuje typy zakázek. Podle typu zakázky se určuje způsob, jakým bude se zakázkou nakládáno, například způsob zaúčtování, apod. V aplikaci Zakázky lze pracovat s následujícími doklady: pracovní lístek (práce se zadává na základě ceníku prací), záloha, výdejka, návratka, příjemka, obecná položka. Aplikace Zakázky rovněž obsahuje různé analýzy zakázek. Jedná se např. o přehled rozpracovanosti zakázek, přehled výnosů fakturovaných zakázek, přehled odpracovaných hodin na zakázkách pro jednotlivé pracovníky apod. Číslo zakázky je obsaženo v položce hlavní knihy a lze je tedy považovat za analytickou část účtu. Veškeré doklady vystavované v IS PRYTANIS obsahují číslo zakázky. V aplikaci Zakázky je také možno evidovat údaje o externích vozidlech, např. číslo motoru, číslo podvozku apod.

Ceník prací

Slouží k definování ceníku úkonů, který se využívá při zadávání požadovaných prací na zakázce a při zadávání pracovních lístků. Ceník prací je členěn dle typů (např. vozidel) do skupin a podskupin. Každý úkon v ceníku patří do určité skupiny a podskupiny. U úkonu je stanovena cena pro interního partnera (středisko vlastního podniku), cena pro externího partnera a čas trvání úkonu.

Kniha oprav

Slouží pro vedení přehledu údajů o všech opravách vlastních vozidel. Aplikace je určena pro pracovníky dopravy i pro pracovníky servisu.

Aplikace obsahuje dvě základní části: 

Přehled oprav – kniha oprav, kde se po zadání SPZ vozidla a časového období se zobrazí přehled provedených i požadovaných oprav daného vozidla.

Servis – přehled požadavků na opravy, kde se touto volbou zobrazí přehled požadovaných oprav všech vozidel pro příslušný servis.

Myčka

Byla vytvořena pro zpracování pracovních lístků myčky a fakturaci zakázek myčky. Práce na pracovních lístcích se zadává na základě ceníku prací. Aplikace Myčka rovněž obsahuje různé analýzy, např. přehled počtu průjezdů myčkou, přehled nákladů interních vozidel v myčce apod.

Úschovna pneumatik

Aplikace slouží pro evidenci úschovny pneu. Aplikace obsahuje následující funkce:
Nová úschova - založení údajů o uskladněných pneu s možností propojení do modulu Zakázky.
Tisk dokladu o uskladnění pneu.
Oprava úschovy - oprava údajů o uskladněných pneu.
Vyskladnění pneu - vyskladnění uskladněných pneu. Tisk dokladu o vyskladnění.
Přehled úschovy - prohlížení údajů o uskladněných pneu.
Přehled úschoven - editace číselníku úschoven pneu.
Při propojení na modul Zakázky lze provádět uskladnění, příp. vyskladnění pneu přímo při zadávání nové opravárenské zakázky.