Modul Ekonomika

Modul Ekonomika slouží pro správu kompletní ekonomické agendy. Zahrnuje účetnictví,
faktury došlé a odeslané, práci s pohledávkami, pokladnou, bankou, majetkem a všechny
dané legislativní výstupy.

 

Modul Ekonomika obsahuje aplikace

Účetnictví

Slouží pro účtování všech dokladů pořízených v systému. Většina dokladů se účtuje automaticky podle nastavených účetních předpisů. Účetním obdobím je jeden rok, účetní mohou současně pracovat v různých účetních obdobích. Přes definovatelné rozhraní lze účtovat i případy vzniklé v jiných systémech.

Controlling

Umožňuje plánovat hodnoty zákazníkem volitelných fyzikálních parametrů, jako například ujeté kilometry, odvezená hmotnost, výtoč, a další. Můžeme evidovat jejich skutečnosti (spočítané v IS PRYTANIS, případně zadané ručně) určené na střediska, případně na jednotlivá vozidla, měsíc a rok. Získané hodnoty lze poté vyhodnocovat pomocí uživatelských sestav, které lze kombinovat s finančními obraty a získat tak ukazatele jako tržba na kilometr, mzdové náklady na odvezenou hmotnost a libovolné další.

Faktury odeslané

Faktury odeslané většinou vznikají na příslušných fakturačních místech (doprava, zakázky, sklad, apod.), ke kterým je možnost nastavení fakturačních řad.

Faktury došlé

Faktury došlé umožňují nastavit systém odsouhlasování faktur (s využitím aplikace Skenování), jejich vazeb na skladové, dopravní a jiné doklady, blokování plateb, evidenci splátkových kalendářů a leasingových smluv všech typů.

Vnitrofaktury

Slouží pro fakturaci mezi středisky. Vnitrofakturu lze rozepsat na jednotlivé položky podle středisek podniku. Vnitrofaktury vznikají také automaticky z modulů Doprava a Zakázky.

Banka

Zajišťuje zpracování informací mezi firmou a bankovním ústavem. Jedná se o tvorbu příkazů k úhradě a zpracování výpisů z účtu. Lze definovat libovolné množství bankovních účtů. Pro finanční rozbory jsou k dispozici finanční analýzy (saldo odběratelů, dodavatelů a další).

Pokladna

Zpracovává hotovostní pohyby (příjmy a výdaje) na libovolném množství pokladen v různých měnách s vazbou na knihu faktur přijatých i vydaných. Umožňuje evidenci a vyúčtování pracovních cest, evidenci záloh na cestu i provozních záloh. Zajišťuje výpočet stravného dle platné legislativy s vazbou na zpracování záznamu o provozu vozidla. Obsahuje evidenci kurzu devizového trhu včetně historie i pro ostatní aplikace.

Pohledávky

Jedná se o vícestupňový a nastavitelný systém vystavování upomínek, evidenci vymáhání pohledávek včetně napojení na registr úpadců, postupování pohledávek a faktoringové operace včetně exportu dat. Lze také zablokovat spolupráci s problémovými odběrateli.

Dlouhodobý a drobný majetek

Oblast majetku je řešena aplikacemi dlouhodobý majetek, dlouhodobý drobný majetek a pracovní pomůcky. Dlouhodobý majetek v sobě zahrnuje účetní i daňové odpisy, pořízení či vyřazení majetku apod., vše s návazností na účetnictví.

Finanční analýzy

Jedná se o bohatě strukturované rozbory pohledávek a závazků, finančního salda, simulace budoucích finančních toků vlastní firmy a řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů se zákazníky.

Obchodní partneři

Řeší evidenci odběratelů a dodavatelů. K jednomu partnerovi lze zadat libovolné množství adres a bankovních spojení, kontaktní osoby a další údaje o firmě. Založený partner je ihned k dispozici všem ostatním aplikacím v rámci celého systému a je udržována plná historie změn.

Evidence pošty

Aplikace, která plní úkol knihy došlé a odeslané pošty. Je rozdělena na dvě části: došlá a odeslaná pošta. V každé části lze zakládat informace o každé poště, která prochází firmou: odesílatel, příjemce, popis pošty, typ pošty, typ dokumentu, datum odeslání/přijetí. Navíc je možné každou poštu párovat na existující doklady v IS PRYTANIS (např. faktury). Potom je snadné dohledání, kdy do firmy přišla která faktura a kdo ji převzal, anebo kdo a kdy fakturu odeslal.

Evidence telefonů

Aplikace slouží jak k fyzické evidenci pohybu mobilních telefonů po vlastní firmě, tak k vyhodnocení hovorů, těmito telefony uskutečněnými. Evidence pohybů telefonů umožňuje sledovat odděleně pohyb telefonů a SIM karet, dále lze telefony a SIM karty vydávat na zaměstnance, vozidlo nebo obecného příjemce. Po výdeji se tiskne protokol o předání, který zaměstnanec podepisuje. 

Pro vyhodnocení hovorů je podkladem načtení dat o hovorech, poskytované telefonními operátory. Po načtení proběhne přiřazení hovorů zaměstnancům a vozidlům. Výstupem je množství přehledů hovorů s možností uživatelské filtrace a třídění. Například: nejvolanější čísla, nejnákladnější hovory, atd. Lze umožnit sledování limitů zaměstnanců a jejich porovnání s uskutečněnými hovory.

Propojením do evidence ZPV (záznam o provozu vozidla) lze každý hovor přiřadit vozidlu a náklady na něj mu poté přidělit. Měsíční paušály lze rozpouštět definovatelným poměrem. Rozpočtené náklady lze automaticky přenést do faktury došlé, po jejímž zaúčtování se přidělí na vozidlo.

Pracovní pomůcky

Aplikace slouží k evidenci pracovních pomůcek zaměstnanců. Pomocí nastavení nárokovosti lze řídit a kontrolovat správný počet vydaných pracovních pomůcek, plánovat nákup v časovém horizontu (roční plán nákupu, měsíční plán nákupu). Pracovní pomůcky lze vydávat ze skladu, případně je do systému zadávat ručně.

Skenování a archivace dokumentů

Tato aplikace slouží ke skenování a archivaci dokumentů. Naskenovat a uchovat můžete například faktury došlé, spediční objednávky a další.