Modul Osobní doprava

Obsahuje veškeré funkce v aplikacích, které potřebujete pro vedení komplexní agendy spojené s provozováním osobní pravidelné i nepravidelné dopravy.

 

Modul Osobní doprava obsahuje aplikace

Jízdní řády

Aplikace je určena pro sestavení a tisk jízdních řádů. Navazuje na ni aplikace Turnusy. Umožňuje přiřadit zastávkám i spojům všechny potřebné atributy a automaticky sestavit a vytisknout jízdní řády. Linky mohou mít časové i zkušební varianty a již nepoužívané linky lze odložit do archivu. Aplikace využívá plánovací kalendář. Jízdní řády lze tisknout vnitrostátní i mezinárodní (v cizím jazyce) na rastrových i postscriptových tiskárnách. Jízdní řády lze exportovat ve formátu JDF pro CIS a ve formátu LIK pro elektronické strojky USV-C. Jsou zde zahrnuty také ceníky jízdného a sestavy pro sledování rentability, které využívají tržeb získaných z přepravní pokladny.

Turnusy

Tato aplikace je určena pro řízení pravidelné osobní dopravy. Umožňuje sestavení a automatickou kontrolu turnusových příkazů na plnění bezpečnosti práce a sestavení turnusových skupin (přiřazení řidičů a vozidel pro realizaci turnusových příkazů), které jsou základním článkem pro využití automatického plánování. Spoje do turnusových příkazů lze získat z aplikace Jízdní řády. Spoje i turnusové příkazy lze vytvářet s platností pro určité časové období. Dále zahrnuje automatické sestavení denního plánu POD s možností dodatečných úprav (výpadek řidiče nebo vozidla) a předtisk denních záznamů řidiče (ZPVOD).

Nepravidelná osobní doprava

Aplikace je určena pro řízení nepravidelné osobní dopravy. Zahrnuje evidenci objednávek a hospodářských smluv, denní plánování nepravidelné osobní přepravy a tisk ZPVOD (záznam o provozu vozidla). Úloha pro evidenci a zpracování objednávek a hospodářských smluv umožňuje jednoduchou předkalkulaci přepravy, sestavení denního přepravního plánu a prohlížení deníku dispečera. Po vytvoření denního přepravního plánu lze zobrazit v plánu nezařazené a vícekrát zařazené pracovníky a vozidla, řidiče na školení, na dovolené apod. Samostatnou částí je předkalkulace zájezdů. Při výpočtu předpokládané ceny zájezdu se zohledňuje ujetá vzdálenost, doba čekání, silniční daně a poplatky, diety řidičům, rozdíl ceny pohonných hmot v zahraničí a kurzů valut.

Dispečerské pracoviště

Hlavní funkcí dispečerského pracoviště je zobrazení aktuální polohy vozidla na mapě. Lokalizace je prováděna sběrem dat z elektronických strojků ve vozidle. On-line data z provozu jsou porovnávána s plánovaným stavem, případné konflikty (zpoždění, předjetí, neaktivita vozidla apod.) jsou okamžitě vyhodnocovány a signalizovány. Kromě aktuální polohy je možno zobrazovat historii pohybu vozidla po trase.

Hospodářské listy vozidel

Lze pracovat s kombinovaným plánem pravidelné i nepravidelné dopravy. Aplikace Hospodářské listy vozidel (HLV) zobrazuje hospodářský výsledek vozidel, skupin vozidel, případně celého střediska nebo firmy. Množina hodnot sledovaných v HLV je definována uživatelem systému PRYTANIS. Jednotlivé položky HLV mohou zobrazovat libovolné údaje z aplikací Nákladní doprava, Spedice, Osobní doprava, Zakázky, Mzdy a samozřejmě z Účetnictví, ve kterém jsou doklady z celého modulu Ekonomika. HLV mohou být sledovány nárůstově od libovolného období i s možností porovnávat odpovídající si období v různých letech.

Zpracování stazek

Zpracování a oprava denního záznamu o provozu vozidla pravidelné i nepravidelné osobní dopravy se provádí v této aplikaci. Po zpracování se vyfakturuje každý denní záznam zvlášť nebo se vytváří hromadná faktura. Je možné fakturovat jakékoliv zadané manipulace nebo položky přepravného denního záznamu. Při fakturaci lze uplatňovat zálohy na přepravu. Po zpracování nebo opravě ZPVOD se automaticky provádí výpočet hrubé mzdy řidičů. V případě zpracování turnusového ZPVOD se automaticky načtou výkony z turnusu. Je možné zadávat na ZPVOD odchylkové turnusy (jednotlivé části turnusů) a vložené výkony z nepravidelné osobní dopravy.

Přepravní pokladna

Aplikace slouží k evidenci tržeb odvedených řidiči osobní dopravy. Umožňuje:

  • volitelně zadání osobního čísla řidiče, čísla odpočtu, SPZ vozidla
  • rozpis tržby podle uživatelsky definovatelných druhů (jízdné, zavazadla…)
  • evidenci tržeb v libovolném množství měn
  • evidenci pohybů blokových jízdenek (výdej, prodej, vrácení)
  • náhledy na uložená data a jejich rekapitulace
  • odvod tržeb do hlavní pokladny s automatickým generováním příjmového pokladního dokladu
  • poskytuje podklady pro porovnání odvedených a vyčtených tržeb (provádí se v aplikaci Rentabilita osobní dopravy)

Rentabilita OD

Aplikace Rentabilita pravidelné osobní dopravy je vystavěna na databázi jako nadstavba informačního systému PRYTANIS. Z důvodu zamezení redundancím v datech čerpá v maximální možné míře z dat, primárně ukládaných v IS PRYTANIS, zejména v jeho aplikacích Jízdní řády, Přepravní pokladna, Personalistika, ZPVOD, Turnusy, Účetnictví. Program je složen ze tří částí: Elektronické strojky, Rozbory-výstupy a Výkazy.

Napojení na strojky

Napojení na zařízení ve vozidlech je diferencované podle možností dodavatelů elektronických strojků. Možná je buď kompletní integrace (IS PRYTANIS je využit jako backoffice pro zařízení ve vozidlech, není využíván žádný backoffice dodavatele strojků) nebo částečná integrace (data jsou v maximální možné míře připravována v IS PRYTANIS, odkud jsou předávána do backoffice dodavatele strojků v definovaném formátu). Výstupní data ze strojků jsou zpracována v IS PRYTANIS v jednotné datové struktuře, takže je možné slučovat data různých dodavatelů strojků a prezentovat je uživateli pod jednotným vzhledem.