Modul Nákladní doprava

Modul Nákladní doprava je pro všechny dopravní a spediční firmy jedním z klíčových modulů. Pracuje nad společným hlavním číselníkem všech vozidel, který umožňuje definovat jednotlivé údržby vozidel. Zajišťuje možnost výpočtu silniční daně, leasingů nebo pojištění vozidel. Modul Doprava se dále dělí na spedici, nákladní dopravu, sběrnou službu a HLV (hospodářské listy vozidel).

 

Modul Nákladní doprava obsahuje aplikace

Nákladní doprava

V aplikaci Nákladní doprava se řeší zejména zpracování ZPVND a jeho návaznost na fakturaci, výpočet mezd řidičů, údržbu vozidel a spotřebu pohonných hmot. Vytvářet ZPVND lze pomocí plánu nákladní dopravy nebo na základě objednávek evidovaných v aplikaci Spedice. ZPVND může být sestaven z libovolného množství objednávek a může se na něm účastnit libovolný počet členů posádky. Výkony se mohou zadávat analyticky nebo kumulovaně. Fakturaci přeprav je možné provádět buď v aplikaci Spedice nebo přímo v aplikaci Nákladní doprava i s možností vnitropodnikových faktur mezi dispečinkem spedice a dopravy.

Spedice

V aplikaci Spedice vznikají z přijatých požadavků na přepravu objednávky došlé, ze kterých se vytváří objednávky odeslané (přepravní smlouvy). Tyto jsou pak směrovány buď na externího dopravce nebo na vlastní vozidla. V případě vystavení objednávky na vlastní vozidlo se data o přepravě automaticky přenesou do aplikace Nákladní doprava, kde slouží jako podklad pro vytvoření ZPVND (záznam o provozu vozidla). Místa nakládek, vykládek, clení atd. v trase objednávky mohou být napojena na kilometrovník s možností zobrazení optimální trasy a předpokládaných nákladů na realizaci přepravy. Fakturovat lze každou objednávku zvlášť nebo hromadně na základě definovaného výběru objednávek. Součástí aplikace Spedice je množství přehledů, které v různém členění zobrazují data pořízená ve spedici a v ostatních souvisejících aplikacích (např. Nákladní doprava, Faktury došlé, atd.).

Dispečerské pracoviště

Umožňuje přehled využitelnosti jednotlivých vozidel, jejich činnosti a vytíženosti v daném časovém období. Dispečerům nabízí komplexní pohled na to, která vozidla jsou na cestě, co přepravují, kdy budou opět k dispozici, případně jestli nejsou momentálně mimo provoz. Umožňuje práci s objednávkami došlými a odeslanými, jejich vytváření a editaci. Podaplikace DISPEČERSKÝ PLÁN slouží k zobrazení plánovaného vytížení vozidel. V plánu se zobrazují všechny činnosti zadané u vozidel. Činností vozidla se rozumí objednávka odeslaná, plánovaná technická údržba zadaná v aplikaci Vozidla, případně jakákoliv jiná činnost zadaná přímo v dispečerském plánu. Plán je zobrazen ve zvoleném časovém období pro daný filtr, např. středisko, dispečer, v konkrétním uživatelském nastavení. Každá činnost vozidla může být znázorněna jinou barvou a zobrazuje se podle svého začátku a konce vzhledem k časové ose plánu. Přehled se automaticky aktualizuje v pravidelných intervalech definovaných v uživatelském nastavení. Podrobnější informace o činnosti se zobrazí buď v tooltipu nebo v zobrazitelných panelech. U zobrazeného vytížení vozidla je možné zjistit detail příslušné objednávky došlé i odeslané. Z přehledu je možno opravovat, vytvářet i stornovat přepravy, opravy i rezervace vozidla.
Podaplikace OBJEDNÁVKY DOŠLÉ umožňuje práci s objednávkami došlými. Lze zobrazovat jejich detaily, vytvářet nové objednávky nebo je opravovat či stornovat. Samozřejmostí je možnost vytvoření nové objednávky došlé, ale také její vytvoření z již dříve uložených relací.
Podaplikace OBJEDNÁVKY ODESLANÉ pro práci s objednávkami odeslanými. Zobrazují se zde jejich detaily, dále je možné v této podaplikaci objednávky odeslané stornovat a opravovat.
Podaplikace PLÁNOVÁNÍ PŘEPRAV zobrazuje současně objednávky došlé i odeslané. Lze zde provádět všechny přípustné operace s objednávkami došlými i odeslanými, tj. jejich zakládání, editaci, storno atd. Další funkcí je pak možnost sloučení více objednávek došlých do jedné odeslané, případně naopak vyjmutí objednávky došlé z objednávky odeslané a podobné operace, kterými se přiřazují přepravy k vozidlům.
SKLÁDÁNÍ PŘEPRAV je speciální podpůrná aplikace pro spedici. Vytváří se v ní tzv. trasy - jízdy daného vozidla určitým směrem. Vozidlo přepravuje jednu objednávku odeslanou, která sdružuje několik objednávek došlých. V této aplikaci si dispečer může vytvořit libovolný počet tras a postupně jim přiřazovat objednávky došlé tak, jak budou přicházet. Není potřeba znát informace nutné pro vznik objednávky odeslané (dopravce, vozidlo, …). Trasy lze ukládat a postupně na nich pracovat tak, aby bylo plánování co nejefektivnější. Dispečer má v aplikaci přehled kolik objednávek došlých mu zbývá naplánovat. Pokud dispečer zadá typ vozidla, které by mělo přepravu jet, tak přímo uvidí, jak bude dané vozidlo vytížené a barevným zvýrazněním ho aplikace upozorní na málo naložené, optimálně naložené nebo přeložené vozidlo. Aplikace obsahuje nástroj, který dispečerovi umožní zvolit si, která místa nakládky a vykládky ze všech objednávek došlých chce přenést na objednávku odeslanou a v jakém pořadí. Výstupem z aplikace je objednávka odeslaná, která se vytvoří nad zvolenou trasou. V objednávce odeslané se přednastaví všechny údaje, které dispečer zadal při tvorbě trasy. Tím je její tvorba zjednodušená a zrychlená.

Sběrná služba

Slouží pro svoz a rozvoz kusových zásilek. Pro identifikaci místa určení zásilky využívá PSČ a číselník Obchodních partnerů. Na základě PSČ definuje, ze kterého překladiště (depa) bude uskutečněn vlastní rozvoz (svoz) zásilky. Přesun zásilek mezi jednotlivými překladišti může být řešen přes aplikace Nákladní doprava a Spedice. Cena za doručení zásilky je stanovena definovatelným algoritmem. O stavu zásilky jsou zasílány zprávy (status zprávy zásilky) v EDI souboru, které je možno aktualizovat v nastaveném časovém intervalu. Všechny přepravované zásilky i její komponenty jsou označeny čárovým kódem a do systému jsou zadávány přes čtečky čárového kódu. Pro zadávání nových zásilek je možné využít WEB aplikaci.

Hospodářské listy vozidel

Aplikace Hospodářské listy vozidel (HLV) zobrazuje hospodářský výsledek vozidel, skupin vozidel, případně celého střediska nebo firmy. Množina hodnot sledovaných v HLV je definována uživatelem systému PRYTANIS. Jednotlivé položky HLV mohou zobrazovat libovolné údaje z aplikací Nákladní doprava, Spedice, Osobní doprava, Zakázky, Mzdy a samozřejmě z Účetnictví, ve kterém jsou doklady z celého modulu Ekonomika. HLV mohou být sledovány nárůstově od libovolného období i s možností porovnávat odpovídající si období v různých letech.

Externí karty

Aplikace externí karty slouží k evidenci plateb za různé úkony (tankování, parkování, mýtné a podobně) provedené jak na území republiky, tak mimo ni. Tyto úkony mohou být hrazeny pomocí platebních karet (CCS, ESH, WAG a dalších), hotově nebo fakturou. Všechny tyto způsoby platby se dají pomocí této aplikace evidovat. Dále je zde možno evidovat základní údaje o kartě, a to např. číslo karty, platnost, PIN, limit a také, zda je karta přiřazena na vozidlo nebo na zaměstnance a další informace. Pro větší přehlednost jsou jednotlivé platby evidovány pomocí dokladů. Tyto doklady se mohou dále účtovat nebo mohou sloužit jen pro evidenci plateb. Doklad se vytváří pro středisko a úroveň uživatele, který platby zadává. Tento je jednoznačně specifikován svým číslem (17 znaků), které se generuje automaticky. K tomuto dokladu se potom přiřazují jednotlivé platby. Tyto platby lze zadávat ručně nebo je lze načítat ze souboru, který dodávají poskytovatelé karet CCS, ESH a další. Každá platba může být uložena pouze na jednom dokladu. Nahrané platby ze souboru je možno přímo vkládat na nový doklad nebo je párovat (kontrolovat) s platbami na dokladu. Jednotlivé platby se poté dají párovat s fakturami, na nichž jsou uvedeny. Dále naplňovat položky faktury došlé platbami na dokladu. Přiřazovat nahrané platby ze souboru na ZPV. Aplikace také umožňuje zobrazovat různé přehledy a tisk mnoha sestav. Mýtné: Ředitelství silnic a dálnic poskytuje na svém webovém rozhraní možnost prohlížet záznamy vozidel. Tyto záznamy obsahují SPZ, úsek, kterým vozidlo projelo, datum, čas a cenu za tento úsek. Tato data lze uložit do souboru a to ve formátu „txt“ nebo „csv“. Platby v tomto souboru se dají nahrát do Prytanisu a přiřadit na nový doklad, poté se s těmito daty dá dále pracovat jako u ostatních typů karet: evidovat tyto platby, přiřadit platbu na ZPV, naplnit fakturu došlou těmito platbami.

Evidence a údržba vozidel

V této aplikaci je řešena problematika evidence dopravních prostředků. Pro dané vozidlo můžete sledovat řadu údajů, jako například PHM a výbavy vozidel. Je vyřešena evidence a výpočet silniční daně, havarijní i zákonné pojištění vozidel, leasingů. Pro dané vozidlo nebo typ vozidla lze nadefinovat typy údržby, které se mají sledovat. Na základě předpokládaných a skutečných výkonů systém umožňuje plánování údržby vozidla pro určité období.

Evidence pneumatik

Aplikace slouží k evidenci pneumatik na vozidlech. Jednotlivé pneumatiky se zavádějí automaticky při výdeji ze skladu nebo je lze zavést ručně. S pneumatikou je možno provádět další operace (změna polohy, změna vozu, stažení, vyřazení, protektor, atd.). Veškeré činnosti se evidují v historii zároveň s najetými km.

Evidence škodných událostí

Hlavním cílem aplikace je evidovat, sledovat a vyhodnocovat škodné události libovolného typu, které se ve firmě vyskytnou. Prvními údaji, které se u událostí sledují, jsou:

  • typ škodné události (číselník nastavitelný uživatelem)
  • datum vzniku události
  • popis
  • zakázka, které se událost týká
  • viník – tím může být partner, zaměstnanec či zcela jiná osoba 

Samozřejmostí je vazba událostí na pojišťovny a jednotlivé pojistky, podle čehož lze dělat různé přehledy a analýzy. Další sledované skutečnosti jsou samozřejmě individuální u každého našeho zákazníka – poradíme se sledováním poškozeného materiálu, vlastními položkami, atd. Dále je možná přímá komunikace s modulem PaM pro uplatňování škod u zaměstnanců (srážky ze mzdy).

VYČÍSLENÍ ZTRÁT
Na jednotlivé události se dále vážou doklady vzniklých nákladů (faktury za opravy atd.), které se mohou přiřadit k jednotlivým pojistným smlouvám pro uplatnění u pojišťovny. Stejným způsobem se dají k události navázat i doklady, které přinášejí výnos (plnění od pojišťovny, úhrada škody zaměstnancem apod.). U každé události se tedy dá určit pomocí různých pohledů, jak moc ztrátová byla.

EXTERNÍ DOKUMENTY A POZNÁMKY
Samozřejmostí je vazba libovolných externích dokumentů, např. tedy pořízených fotografií, protokolů a jiných. Uživatelé mohou taktéž vkládat datované poznámky tak, jak se postupně objevují nové a nové informace. Veškeré informace ke škodným událostem jsou potom shromážděny na jednom místě a je k nim snadný přístup.